دوستان اینم یک نمونه سوال از فصل اول بد سوال هایی نیست سوال های مهمی هستن یک نگاه بهش بیتدازید این سوالات را یکی از دوستام به نام علی تایپ کرده و در وبلاگش گذاشته یک سری به وبلاگش بزنید .

-   جملات چهارم و شانزدهم یك دنباله ی حسابی به ترتیب 1و25 است مجموع 10جمله ی اول آن كدام است؟

2-   یك توپ راازارتفاع 3متری رها می كنیم.این توپ پس از هربرخورد با زمین نصف ارتفاع قبلی به بالا میرود. تعیین كنید این توپ در مجموع چه مسافتی را به طرف بالا وپایین طی می كند؟

3-   Aوbراطوری تعیین كنید كه چند جمله ای3-2bx+3x+ ax2برx-2  بخش پذیر بوده وباقیمانده ی تقسیم آن برx-1 برابر 4- باشد؟

4-   در معادله ی 2x2-8x+m=0 اگر یكی از جواب ها دو واحد بیشتر از جواب دیگر باشدm وهر دو جواب را بیابید؟

5-   ماكزیمم یا مینیمم تابع ها با ضابطه ی داده شده را بدست آورید؟

1)y=-3x2+6x+1                                                              2)y=2(x-5)2+1

6- بسط دو جمله ای (2x2-1)5 را بنویسید؟

7- بدون حل معادله و با استفاده از s وp ودلتا در وجود وعلامت ریشه های معادله ی5x2-7x-5=0 بحث كنید؟

8- محیط یك زمین مستطیل شكل 18 متر و عرض آن 14 متر مربع است. اندازه ی طول و عرض این زمین را تعیین كنید؟

9- زهرا تصمیم گرفته است100 كیلو گرم شربت باغلظت20 درصد تهیه كند خواهرش به جای شربت با غلظت 20 درصد شربتی باغلظت 12درصد تهیه می كند  اگر شكر به اندازه ی كافی موجود باشد  او چگونه می تواند شربتی با غلظت 20 درصد را تهیه كند؟

10- ضابطه ی تابعy=\x+1\+\x-2\  را بدون قدر مطلق بنویسید و نمودار آن را رسم كنید؟

11- نامعادله ی مقابل را به روش جبری حل كنید؟                                                   2x-1|≤7|

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 26 دی 1389    | توسط: یاسر کریمی    | طبقه بندی: حسابان،     |
نظرات()